So

  -  
AlmaLinux AppStream x86_64 Official
mysql-libs-8.0.2đối chọi.module_el8.3.0+2049+47abd494.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clientsBạn đang xem: So

Classic aarch64 Official
libmysqlclient21-8.0.24-alt1.aarch64.rpmShared libraries for MySQL
Classic x86_64 Official
libmysqlclient21-8.0.24-alt1.x86_64.rpmShared libraries for MySQL

Classic aarch64 Official
libmysqlclient21-8.0.20-alt2.aarch64.rpmShared libraries for MySQL
Classic x86_64 Official
libmysqlclient21-8.0.20-alt2.x86_64.rpmShared libraries for MySQL

CentOS AppStream aarch64 Official
mysql-libs-8.0.2đối chọi.module_el8.2.0+493+63b41e36.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
CentOS AppStream x86_64 Official
mysql-libs-8.0.2đối chọi.module_el8.2.0+493+63b41e36.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
MySQL 8.0 Server aarch64 Official
mysql-community-libs-8.0.25-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.24-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.23-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.22-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.2solo.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.20-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.18-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.17-1.el8.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
MySQL 8.0 Server x86_64 Official
mysql-community-libs-8.0.25-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.24-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.23-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.22-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.2đối kháng.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.20-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.18-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.17-1.el8.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications

CentOS AppStream aarch64 Official
mysql-libs-8.0.2đối chọi.module_el8.4.0+589+11e12751.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
CentOS AppStream x86_64 Official
mysql-libs-8.0.2solo.module_el8.4.0+589+11e12751.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clientsXem thêm: Top 200 Hình Nền Thiên Nhiên Full Hd Đẹp Nhất Thế Giới, Attention Required!

MySquốc lộ 8.0 Server aarch64 Official
mysql-community-libs-8.0.25-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.24-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.23-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.2đối chọi.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.20-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.19-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.18-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.17-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.16-2.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.16-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.15-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.14-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.13-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.12-1.el7.aarch64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
MySquốc lộ 8.0 Server x86_64 Official
mysql-community-libs-8.0.25-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.24-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.23-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.2solo.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.20-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.19-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.18-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.17-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.16-2.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.16-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.15-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.14-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.13-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySquốc lộ database client applications
mysql-community-libs-8.0.12-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications
mysql-community-libs-8.0.11-1.el7.x86_64.rpmShared libraries for MySQL database client applications

Fedora aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc35.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc35.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients

Fedora aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.23-2.fc34.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
Fedora x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.23-2.fc34.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
Fedora Updates aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc34.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc34.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates Testing aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.23-2.fc34.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates Testing x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.23-2.fc34.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients

Fedora aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.21-11.fc33.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
Fedora x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.21-11.fc33.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc33.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc33.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clientsXem thêm: Tin Bão Số 4 ) Hồi 04 Giờ Ngày 17/8/2018, Tin Bão Khẩn Cấp

Fedora aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.19-2.fc32.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
Fedora x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.19-2.fc32.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySQL clients
Fedora Updates aarch64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc32.aarch64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients
Fedora Updates x86_64 Official
community-mysql-libs-8.0.24-1.fc32.x86_64.rpmThe shared libraries required for MySquốc lộ clients

libmysqlclient.so.21()(64bit) lakiểm tra versions: 8.0.25, 8.0.24, 8.0.23, 8.0.22, 8.0.21, 8.0.trăng tròn, 8.0.19, 8.0.18, 8.0.17, 8.0.16, 8.0.15, 8.0.14, 8.0.13, 8.0.12, 8.0.11