Mẹ Nam Hải Bạc Liêu

  -  

Hầu hết phần nhiều tín thiết bị Phật Giáo đều biết về Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát với sự rất linh của Ngài được truyền tự đời này qua đời khác.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA