FUSION RESORT NHA TRANG TUYỂN DỤNG

  -  

Mô tả công ty

Since its launch in 2008, Fusion has become a leading innovator of wellness-inspired hotels & resorts and is now the only fully vertically integrated hospitality company in Southeast Asia. Under one roof, Fusion conceptualizes, designs, builds and manages beachside resorts & city hotels through its uniquely branded hospitality concepts. Fusion has opened six resorts and hotels in Vietnam so far, with a team now boasting more than 1,500 employees, including 300 spa specialists. At present, guests can experience Fusion’s original “all-spa inclusive” concept, & “breakfast anytime, anywhere” service, along with their inventive approach lớn the hospitality sector, in domain authority Nang, Nha Trang, Ho chi Minh City, & Phu Quoc


Bạn đang xem: Fusion resort nha trang tuyển dụng

*
Không yêu ước
*
Dịch vụ, Y tế - Dược, khách sạn - nhà hàng quán ăn
*
Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú lặng


Xem thêm: Tết Thái Lan Ngày Nào - Tất Cả Những Lễ Hội Ở Thái Lan

*
Toàn thời gian cố định
*
Không yêu ước


Xem thêm: Top 6 Khách Sạn Lý Thường Kiệt Hà Nội Giá Rẻ View Đẹp Tốt Nhất ©️ Phuot

- The spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Manager will be required khổng lồ conduct their duties in a courteous, safe & efficient manner, in accordance with the hotel’s policies và procedures, ensuring that a high màn chơi of service is maintained. To lớn ensure standards are upheld by providing guidance, training and tư vấn to the spa team. The spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Director is also responsible for the administration, budgeting và purchasing decisions with the aim of making the spa làm đẹp a profitable hotel outlet./ Trưởng phần tử Spa sẽ được yêu mong để tiến hành các nhiệm vụ của bản thân một phương pháp lịch sự, an ninh và hiệu quả, tương xứng với các cơ chế và thủ tục của khách sạn, bảo đảm một mức độ cao của dịch vụ được duy trì. Để bảo vệ các tiêu chuẩn được tôn kính bằng việc hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo và cung cấp cho bộ phận spa. Người làm chủ Spa cũng chịu đựng trách nhiệm đối với các ra quyết định hành chính, lập ngân sách chi tiêu và thu cài với mục đích khiến cho Spa thành một shop khách sạn hữu dụng nhuận.- Star Selection/ Tuyển lựa chọn nhân viên•All stars selected meet the essential requirements of the employee specifications for their position/ toàn bộ nhân viên được chọn thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu cần thiết được vẻ ngoài cho địa điểm được chọn- Training & development/ Đào tạo nên và phân phát triển•Stars passing probation period have been trained in all essential tasks as per self-leadership assessment form/ nhân viên cấp dưới đã qua thời gian thử việc được đào tạo toàn bộ các trách nhiệm cần thiết như bên trên bảng đánh giá.•Training plans for all stars are prepared, implemented & regularly updated/ chiến lược đào làm cho tất cả nhân viên cấp dưới được chuẩn chỉnh bị, thực hiện và reviews định kỳ•A sufficient number of certified OJS skills trainers are available in each outlet khổng lồ implement the training plans/ Đào tạo nên viên nằm trong mỗi thành phần có không thiếu các tài năng thực hành nghề(OJS) được chứng nhận để thực hiện các planer đào tạo•Star performers and high potentials have access to further professional and personal development training as per training plan/ nhân viên cấp dưới có biểu lộ tốt trong các bước và có tiềm năng trở nên tân tiến sẽ được tham gia các khóa huấn luyện nâng cao dựa trên planer đào tạo•An active talent spotting program is in place to tư vấn succession planning and career growth for shining stars./ Một lịch trình tìm kiếm kỹ năng được đề ra nhằm hỗ trợ cho sự thành quá trình phát triển và nâng cao giá trị nhân viên- Coaching và performance review/ huấn luyện & Đánh giá năng suất công việc•All employees complete a self-leadership nhận xét and attend a formal performance reviews before the kết thúc of their probation/ tất cả nhân viên ngừng đánh giá kĩ năng tự chỉ đạo và tham gia buổi reviews chính thức trước khi dứt thời gian demo việc•On job performance is regularly observed & assessed informally. Good performance is acknowledged, poor performance is coached/ Trong quá trình công tác sẽ thường xuyên được quan ngay cạnh và giới thiệu đánh giá. Thừa nhận cho thành tựu tốt, kiểm soát và điều chỉnh những hành vi chưa tốt•All direct reports receive a formal annual performance review prior to contract renewal/ toàn bộ những báo cáo công bài toán nhận trực tiếp hàng năm phải được review lại trước khi gia hạn thích hợp đồng.- Consistent guest experience in all spa làm đẹp areas/ bảo trì chất lượng phục vụ đồng bộ trong khu vực spa•Spa concept is documented, implemented and monitored/ Những ý tưởng phát minh spa cần được lưu giữ , tiến hành và giám sát•Ambiance as in lighting, sound, temperature, odour, decoration, cleanliness constantly projects the outlet concept/ không khí như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ độ, mùi, trang trí, sạch sẽ phải tất cả sự đồng điệu theo dự án của những bộ phận•All spa làm đẹp stars demonstrate the Fusion Maia service behaviours at every point of contact/ tất cả các nhân viên spa buộc phải thể hiện tại tư bí quyết đạo đức ship hàng của Fusion Maia tại phần đa điểm giao tiếp•The Sequences of Service (SOS’) are consistently applied in all areas of the spa/ Qui trình ship hàng được đồng hóa ở tất cả các phần tử và sự kiện/ •Quality of spa làm đẹp therapies is consistent as per standard/ chất lượng của các liệu pháp spa phải phù hợp theo tiêu chuẩn•Any service recovery issues are reported, investigated and corrective action is taken/ ác sự việc về vấn đề phục hồi chất lượng dịch vụ nên được báo cáo và khắc phục •Guest satisfaction & feedback is actively obtained & used khổng lồ enhance the guest experience/ các phản hồi của khách về sự việc hài lòng được tích lũy và sử dụng để nâng cao trải nghiệm của khác•Any guests with complaints are spoken with by senior management/ bất cứ sự khiếu nại nào của khách nên được nói với cung cấp quản lý- Profit Optimisation/ về tối ưu hóa lợi nhuận•Budgeted revenue figures for each outlet are achieved/ Đảm bảo đạt lợi nhuận cho những nhà hàng•Expenses are in line with the budget & achieved revenue/ Các chi tiêu phải ở trong chi tiêu và đạt được doanh thu •Departmental PNL’s are analysed monthly và opportunities for profit optimisation are created & implemented./ report Lãi Lỗ đề nghị được phân tích các tháng và chế tạo ra ra cơ hội ,thực hiện tối ưu hóa lợi nhuận- Health và Safety/ sức khỏe & an toàn lao động•Stars are trained & aware all safety & health standards & follow strictly/ tất cả nhân được huấn luyện và đào tạo và nhấn thức được tất cả các tiêu chuẩn bình an và sức mạnh và tráng lệ và trang nghiêm chấp hành•All stars are groomed và take care of personal hygiene as per company standards/ toàn bộ nhân viên đề xuất đúng tác phong và quan tâm vệ sinh cá thể theo nguyên tắc của khách sạn•Regular inspections of all spa làm đẹp areas are conducted and reported/ thực hiện kiểm tra và báo cáo thường xuyên tất cả các khu vực spa - Reporting & Administration/Báo Cáo & Quản lý•Daily, weekly and monthly reports are prepared in time & sent lớn management/ report hàng ngày , sản phẩm tuần, mỗi tháng được chuẩn chỉnh đúng thời hạn và được gởi cho ban cai quản lý•All collateral and menus are up to lớn date và in good condition/ toàn bộ tài liệu in ấn và bảng giá phải cập nhật trong chứng trạng tốt•Controls of all furniture, fixtures & equipment are in place và replacements are in line within the budget/ kiểm soát và điều hành các đồ thiết kế bên trong ,trang trang bị và thay thế sửa chữa theo đúng ngân sách•All legal aspects are fulfilled/ tất cả các khía cạnh pháp luật được trả thành•Yearly departmental budget is created with the General Manager và Financial Controller/ ngân sách hàng năm của mỗi thành phần được tạo thành cùng với Giám Đốc Điều Hành với Giám Đốc Tài chính- Other duties are performed as assigned by the Head of Management.Thực hiện các nhiệm vụ không giống theo sự cắt cử của Trưởng phần tử