ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1954/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2017 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: đề án tinh giản biên chế trường tiểu học

Phê duyệt kèm theo Quyếtđịnh này Đề án tinh giản biên chế năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh QuảngNgãi.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Đề ánđạt hiệu quả và tập hợp hồ sơ, lập danh sách, dự toán kinh phí chi trả cho đốitượng được tinh giản biên chế theo đúng quy định, trình cơ quan có thẩm quyềnthẩm định và phê duyệt kinh phí chi trả cho các đối tượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,Giáo dục và Đào tạo, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT, PCT UBND tỉnh; - Bảo hiểm XH tỉnh; - VPUB: CBTH; - Lưu: VT, NClmc1017.

CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng

ĐỀ ÁN

Phần I

ĐẶC ĐIỂM TÌNHHÌNH, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TINH GIẢN BIÊN CHẾ

I. Đặc điểm tìnhhình:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh QuảngNgãi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủyban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mụctiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêuchuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường họcvà đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượnggiáo dục và đào tạo.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở có 10phòng chức năng; 44 đơn vị sự nghiệp công lập, 03 trường trung học phổ thông tư thục trực thuộc Sở, cụ thể:

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Chính trị, tư tưởng;

- Phòng Giáo dục Mầm non;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học;

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thườngxuyên;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục.

2. Đơn vị sự nghiệp:

- Trường Trung học phổ thông công lập:

36 trường (bao gồm Trường trung học phổ thông - Dân tộc nội trú tỉnh);

- Trường trung học cơ sở - Dân tộc nội trú:

06 trường;

- Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh:

01 trường;

- Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp:

01 trường;

- Trường trung học phổ thông tư thục:

03 trường.

II. Mục đích, yêucầu và nguyên tắc tinh giản biên chế

1. Mục đích và yêu cầu:

Theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TWngày 01 tháng 11 năm 2013 là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từquan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chínhsách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lýcủa Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việctham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cảcác bậc học, ngành học.

Với mục tiêu xây dựng và nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế đã được Hội nghịTrung ương 8 (khóa XI) thông qua, nhằm xây dựng đội ngũnhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về sốlượng, đồng bộ về cơ cấu gắn với việc xây dựng Đềán vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chứcdanh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị.

2. Nguyên tắc tinh giản biên chế:

a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh ban hànhtại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 và tổ chức bộ máy củaBan Quản lý dự án đầu tư và xây dựng do Giám đốc Sở thành lập.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Dưa Cải Chua Bắp Bò Hầm Cải Chua Ngon Bá Cháy, Gân Bò Hầm Dưa Chua Món Ăn Đưa Cơm Ngày Nắng

b) Đảm bảo tập trung dân chủ, kháchquan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật; thực hiện chi trả chếđộ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định củapháp luật;

c) Người đứng đầu phải chịu trách nhiệmvề kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan mình quản lý theo thẩmquyền.

Phần II

CĂN CỨ PHÁP LÝXÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Phần III

TINH GIẢN BIÊNCHẾ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ

I. Thực trạngbiên chế, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức hiện nay:

1. Vềthực trạng biên chế:

a) Biên chế hành chính:

Tổng biên chế hành chính được giao là52 chỉ tiêu, đến nay đã thực hiện hết. Trong đó:

- Lãnh đạo Sở:04 biên chế;

- Văn phòng Sở:09 biên chế;

- Thanh tra Sở:04 biên chế;

- Phòng Tổ chức cán bộ:03 biên chế;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:06 biên chế;

- Phòng Giáo dục Mầm non:03 biên chế;

- Phòng Giáo dục Tiểu học:03 biên chế;

- Phòng Giáo dục Trung học:11 biên chế;

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thườngxuyên: 04 biên chế;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng:04 biên chế;

- Phòng Chính trị - Tư tưởng:01 người.

Ngoài ra, có 06 hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

b) Biên chế sự nghiệp:

Tổng biên chế sự nghiệp được giao chocác trường, đơn vị thuộc Sở là 2.862 chỉ tiêu, đến nay đã thực hiện 2.674 chỉtiêu.

2. Vềtrình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Khối hành chính:

-Thạc sĩ: 14 người, chiếm 27%;

- Đại học: 38 người, chiếm 73%.

b) Khối sự nghiệp:

Tổng số viên chức hiện trong chỉ tiêuđược giao có là 2.862 người, trong đó:

- Thạc sĩ:198 người, tỷ lệ 6,91%;

- Đại học:2.316 người, tỷ lệ 80,92 %;

- Cao đẳng:86 người, tỷ lệ 3,00 %;

- Trung cấp:63 người, tỷ lệ 2,20 %;

- Sơ cấp và chưa qua đào tạo:11 người, tỷ lệ 0,38 %.

II. Xác định đốitượng tinh giản biên chế:

1. Công chức, viên chức và người hợpđồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc diệndôi dư do rà soát, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan,đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không còn phù hợp vớivị trí việc làm mới;

2. Dôi dư do cơ cấu lại công chức,viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làmkhác;

3. Chưa đạt trình độ đào tạo theotiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm,nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợpđể bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

4. Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệmnên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bốtrí việc làm khác;

5. Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thờiđiểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếpvào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thểbố trí việc làm khác phù hợp.

6. Do năng lực chuyên môn, do sức khỏekhông đảm bảo để tiếp tục đảm nhận công việc, không the bố trí việc làm khácphù hợp.

III. Kế hoạch tinhgiản biên chế:

Qua thực trạng về tổ chức bộ máy,biên chế, đội ngũ công chức, viên chức và rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấutổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở. Sở Giáo dụcvà Đào tạo xác định kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm 2017:

Có 12 viên chức thuộc các đơn vị sựnghiệp thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 11 viên chức nghỉ hưu trước tuổivà 01 viên chức thôi việc ngay.

(Có danh sách kèm theo).

* Lý do thực hiện tinh giản biênchế: Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việclàm; có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếpvào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thểbố trí việc làm khác phù hợp.

IV. Quản lý và sửdụng biên chế đã thực hiện tinh giản

Sở Giáo dục và Đào tạo được sử dụng tốiđa không quá 50% số biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giảntheo Đề án này để tuyển dụng, tiếp nhận mớicông chức, viên chức theo quy định.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đềán đạt hiệu quả; tiến hành lập hồ sơ, danh sách và dự toán số tiền trợ cấpcụ thể cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định, gửi Sở Nội vụ thẩm địnhđối tượng và Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt, chi trảtrợ cấp cho đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Xem thêm: Khám Sàng Lọc Trước Sinh ? Chi Phí Xét Nghiệm Sàng Lọc Trước Sinh Bao Nhiêu

2. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tìnhhình thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 15/12 của năm đó./.

DANH SÁCH

TT

Họ và tên

Ngay tháng năm sinh

Trình độ CM được đào tạo

Chức danh chuyên môn đảm nhiệm

Số năm đóng BHXH

Tuổi đời khi tinh giản biên chế

Thời điểm nghỉ tinh giản biên chế

Lý do tinh giản

1

2

3

4

5

6

7

8

KHỐI SỰ NGHIỆP

*

Trường THPT số 2 Nghĩa Hành

1

Lương Thị Khánh Lâm

ĐHSP

Giáo viên

23 năm 02 tháng

51 tuổi 01 tháng

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ

*

Trường THPT số 2 Mộ Đức

2

Nguyễn Phước Kỳ

Trung cấp

Kế toán

38 năm 02 tháng

57 tuổi 5 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

3

Lê Ngọc Tuấn

ĐHSP

Giáo viên

32 năm

57 tuổi 8 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT Phạm Văn Đồng

4

Ngô Thuật

ĐHSP

Giáo viên

33 năm 11 tháng

57 tuổi 8 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT số 1 Đức Phổ

5

Nguyễn Ngọc Tiến

ĐHSP

Giáo viên

32 năm 7 tháng

55 tuổi 01 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

6

Trần Kim Quang

ĐHSP

Giáo viên

24 năm 3 tháng

55 tuổi 02 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT Trần Quang Diệu

7

Nguyễn Mậu Thinh

ĐHSP

Giáo viên

32 năm 9 tháng

55 tuổi 8 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT Vạn Tường

8

Phạm Thị Niên

CĐSP

Giáo viên

30 năm 5 tháng

52 tuổi 2 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

9

Nguyễn Văn Minh

ĐHSP

Phó Hiệu trưởng

32 năm 10 tháng

56 tuổi 6 tháng

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ

*

Trường THPT Chu Văn An

10

Trần Thị Một

ĐHSP

Giáo viên

29 năm 8 tháng

53 tuổi 11 tháng

Dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể sắp xếp được việc làm khác

*

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh

11

Nguyễn Thị Có

Trung cấp

Nhân viên

23 năm 10 tháng

52 tuổi 7 tháng

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ

Thôi việc ngay

*

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh

12

Phạm Văn Mừng

ĐHSP

Giáo viên

24 năm 4 tháng

50 tuổi 6 tháng

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ