CÔNG VĂN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 1313/UBND-NN V/v ý kiến đề xuất hỗ trợ ngân sách đầu tư thực hiện Đề án "Nâng cao nhấn thức cộng đồng với Quản lý rủi ro khủng hoảng thiên tai phụ thuộc cộng đồng" năm 2013

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông xã.

Bạn đang xem: Công văn xin hỗ trợ kinh phí

1. Đào sản xuất giáo viên cấp cho thị trấn vềquản lý khủng hoảng rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tổ chức soạn bộ tài liệu phòngtách với bớt vơi thiên tai tương xứng cùng với điểm sáng tình trạng thiên tai ở địapmùi hương cùng Khu Vực.

2. Tổ chức tuyên truyền về quản lí lýrủi ro khủng hoảng thiên tai qua những phương tiện thông báo đại bọn chúng, tờ rơi, áp phích …

3. In Sổ tay chỉ dẫn một số trong những biệnpháp phòng phòng lụt bão với bớt dịu thiên tai bên trên địa phận tỉnh Bắc Giang.

4. Tổ chức hướng dẫn kỹ năng và kiến thức vềcai quản khủng hoảng thiên tai mang đến cộng đồng trên một số xã hết sức quan trọng thiên tai, đểrút ít tay nghề, nhân rộng trên địa phận thức giấc cho các năm tiếp theo.

5. Tổ chức gợi ý cộng đồng tựgây ra bản đồ dùng khủng hoảng rủi ro vì thiên tai nghỉ ngơi một trong những làng, phường, thị xã bên trên địa bànhuyện, thị thành.

Tổng kinh phí đầu tư triển khai là 850triệu đ (Có lường trước ngân sách đầu tư kèm theo).

Để chủ động thực hiện triển khai Đềán năm 2013, UBND tỉnh giấc Bắc Giang kính ý kiến đề xuất Sở Tài chủ yếu, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông xóm quyên tâm, chu đáo cung cấp mang lại tỉnh giấc phần ngân sách đầu tư trên từnguồn ngân sách Trung ương.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Chế Biến Xúc Xích Được Làm Từ Gì ? Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Chế Biến Xúc Xích

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc Bắc Giang kính đề nghị vàkhôn cùng hy vọng nhận ra sự giúp đỡ của Bộ Tài bao gồm, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông làng mạc./.

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chủ yếu, Kế hoạch với Đầu tư; - Văn uống chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; + LĐVP.., TH, KT, KTN + Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH Bùi Văn uống Hải

DỰTRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦIRO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2013

TT

Nội dung triển khai

Kinch tầm giá thực hiện (Triệu đồng)

1

Đào tạo ra giáo viên cấp cho thị xã về cai quản rủi ro khủng hoảng thiên tai dựa vào cùng đồng; tổ chức triển khai soạn cỗ tư liệu phòng tránh với sút nhẹ thiên tai phù hợp với đặc điểm thực trạng thiên tai sinh sống địa pmùi hương cùng khu vực.

300

2

Tổ chức tuyên truyền về làm chủ rủi ro khủng hoảng thiên tai qua những phương tiện đi lại thông báo đại chúng; in tờ rơi, áp phích …

100

3

In Sổ tay trả lời một trong những phương án chống chống lụt bão với sút dịu thiên tai bên trên địa phận tỉnh giấc Bắc Giang.

50

4

Tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng về thống trị khủng hoảng rủi ro thiên tai mang đến cộng đồng trên một số trong những làng trọng yếu thiên tai, để rút ít tay nghề, nhân rộng trên địa bàn tỉnh cho những năm tiếp theo sau.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Điện Tử Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự Bộ Tư Pháp

250

5

Tổ chức giải đáp xã hội từ desgin bạn dạng vật rủi ro khủng hoảng do thiên tai nghỉ ngơi một vài buôn bản, phường, thị trấn trên địa phận huyện, thành thị.