www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 539068
Đang truy cập: 9
Quy định Về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địQuy định thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 (12/05/2008 15:15)

  UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

   

 Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 6 năm 2007 

 

QUY ĐỊNH
Về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007 QĐ-UBND
ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điêù 1. Phạm vi áp dụng.
1.Quy định này áp dụng trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa định mức sử dụng đất xây dựng mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và khuyến khích việc an táng không sử dụng đất tại các khu nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân (Sau đây goi tắt là nghĩa trang).
2. Việc xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ và các trường hợp đặc biệt khác ngoài việc thực hiện theo quy định này phải thực hiện theo các quy định khác của Pháp luật.
Nhũng nội dung không nêu trong quy định này được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, làng, bản, dòng họ, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang, xây dựng mộ bia tưởng niệm, tượng đài và việc an táng.
Điều 3. Khuyến khích di chuyển các phần mộ trước đây nằm ngoài nghĩa trang vào nghĩa trang được quy hoạch tập trung và khuyến khích việc an táng không sử dụng đất trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nghiêm cấm việc mai táng, an táng ngoài nghĩa trang được quy định và xây dựng mộ không theo mẫu quy định kể từ ngày quy định này có hiệu lực thi hành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4. Quy hoạch sử dụng đất xây dựng nghĩa trang.
1. Đất để xây dựng nghĩa trang phải được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã. Nghĩa trang xây dựng mới phải thành khu tập trung, xa khu dân cư tối thiểu 500m, thuận tiện việc an táng, mai táng, thăm viếng, hợp vệ sinh, tiết kiệm đất và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
Đất nghĩa trang phải đươc bố trí thành 02 khu riêng biệt là khu an táng và khu mai táng thuận tiện cho việc quản lý, thăm viếng.
Việc bố trí đất nghĩa trang phải phù hợp với hướng gió, nguồn nước để không ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ của người dân tại các khu dân cư gần đó.
2. Quy hoạch chi tiết đất nghĩa trang do UBND cấp xã lập và UBND cấp huyện phê duyệt (đối với vùng nông thôn). Trường hợp đối với đô thị và quy hoạch phát triển đô thị trước khi UBND huyện phê duyệt phải có ý kiến thẩm định về quy hoạch của Sở xây dựng. Quy hoạch chi tiết đất nghĩa trang phải đảm bảo tính chất văn hoá, quy phạm xây dựng và phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục tập quán của địa phương.
3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết nghĩa trang phải có khu tang lễ, đường đi lối lại, cây xanh, hệ thống thu gom và thoát nước và phần đất dành cho việc mai táng, an táng hợp lý, thuận lợi và tiết kiệm.
Điều 5. Hồ sơ đất nghĩa trang.
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt UBND xã có trách nhiệm lập hồ sơ đất đai của các nghĩa trang trong toàn xã để quản lý, sử dụng theo quy định của Luật đất đai.
1. Đối với nghĩa trang cũ đã ổn định, phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì lập hồ sơ đất đai có trích lục bản đồ thể hiện rõ vị trí ranh giới, diện tích có ký đóng dấu xác nhận của UBND xã, vào sổ địa chính, sổ mục kê, bản đồ địa chính thửa đất của xã. Lập quy hoạch chi tiết đất trong nghĩa trang theo Điều 4 quy định này.
2. Đối với nghĩa trang xây dựng mới thì UBND xã căn cứ vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất xây dựng nghĩa trang theo quy định của Pháp luật trước khi sử dụng để xây dựng nghĩa trang. Hồ sơ giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt qua Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định gồm có:
a) Tờ trình xin giao đất của xã;
b) Bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính thể hiện rõ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xin giao;
c) Ý kiến đồng ý bằng văn bản và xác nhận của UBND huyện vào bản đồ hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất xin giao;
d) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) như phương án bồi thường, chủ trương quy hoạch, đầu tư, biên bản họp khu dân cư.
Điều 6. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất nghĩa trang.
Tiêu chuẩn định mức sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa được tính dựa vào phong tục, tập quán và số dân hiện có của làng, thôn, bản.
Tiêu chuẩn chung như sau:
1. Mỗi làng, khu dân cư, thôn, bản có không quá 02 khu nghĩa trang. Một khu dành cho mai táng, một khu dành cho an táng.
Diện tích đất nghĩa trang của mỗi làng, khu dân cư, thôn, bản tạm tính với đơn vị m2 là : Số khẩu x 30% x 6 x 100
60
Trong đó:
- Số khẩu là số khẩu hiện có
- 30% là tỷ lệ phần trăm quy ước để tính quỹ đất cho việc mai táng, an táng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang.
- 6 là diện tích tính cho việc mai táng 1 người đơn vị là m2.
- 100/60 là tỷ lệ đất dành cho việc mai táng, an táng, xây dựng mộ trrong khu đất nghĩa trang.
2. Diện tích đất mai táng tạm tính là 6 m2/ mộ.
3. Diện tích đất an táng lâu dài là 2,5 m2/ mộ.
Điều 7. Tiêu chuẩn, phạm vi xây dựng phần mộ.
Việc xây dựng mộ, bia được quy định như sau:
- Chiều rộng không quá 0,8 m.
- Chiều dài không quá 1,0 m.
- Chiều cao kể từ mặt đất lên không qua 1,1 m.
Những trường hợp đặc biệt khác phải được phép của UBND cấp huyện.
Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, quy định mẫu mộ, tượng đài, bia tưởng niệm thống nhất cho các huyện phù hợp với phong tục, tập quán từng địa phương, đảm bảo tính văn hoá, tâm linh và phù hợp với các quy định của Nhà nước.
Điều 8. Khuyến khích việc an táng không sử dụng đất và di chuyển mồ mả ngoài nghĩa trang vào khu nghĩa trang tập trung
1. Khuyến khích hình thức hoả táng hoặc các hình thức khác không sử dụng đất. Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người.
2. Hộ gia đình, cá nhân có mồ mả nằm ngoài khu nghĩa trang phải có trách nhiệm di chuyển vào nghĩa trang tập trung và cải tạo lại phần mộ đã xây dựng trong khu nghĩa trang không đúng quy định Nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ việc di chuyển cải tạo 100.000đ/mộ.
3. Khuyến khích việc cải tạo lại các phần mộ xây dựng trước đây không đúng quy định chung theo mẫu quy định thống nhất. Nhà nước hỗ trợ cải tạo đối với các phần mộ đã xây không đúng quy định với mức 100.000đ/mộ.
Việc cải tạo phải được sự đồng ý của UBND xã.
4. Kinh phí hỗ trợ để thực hiện quy định tại khoản 1, 2, 3 điều này được chi trả từ ngân sách cấp huyện. UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã lập hồ sơ, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ theo quy định.
Điều 9. Thành lập tổ Quản trang.
Theo đề nghị của Khu dân cư, làng, thôn, bản, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) quyết định thành lập tổ quản lý đất đai, quản lý xây dựng khu nghĩa trang (sau đây gọi tắt là tổ quản trang).
Tổ quản trang có từ 1- 2 người, được UBND cấp xã hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động theo yêu cầu thực tế và khả năng ngân sách của từng địa phương.
Tổ quản trang có trách nhiệm giúp UBND xã quy hoạch chi tiết và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý hồ sơ đất đai khu nghĩa trang, đảm bảo vệ sinh khu nghĩa trang và các nhiệm vụ có liên quan khác do UBND cấp xã giao.


Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 10. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã trong tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này.
Điều 11. Tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân có hành vi làm trái với quy định này trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị buộc phải phá dỡ xây dựng lại, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.
Điều 12. Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa hợp lý thì tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên - Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
 

                                                                                                           

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi 
 

 


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử