www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 530297
Đang truy cập: 6
Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương (04/11/2009 14:46)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 
 
 


Số:     / TTr.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày.....  tháng..... năm ....

MẪU 1

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

"Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hướng dẫn số ......./HD-VHTTDL, ngày....tháng....năm...của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.........................................(1) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" cho: .........người, có danh sách, biên bản họp và bản báo cáo thành tích cá nhân kèm theo.

Trong đó:

a. Cán bộ công chức đang công tác..............người

b. Cán bộ công chức đã nghỉ hưu.................người.

 

..............................(1) xét trình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định.

 

                        

 

                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                           Ký tên, đóng dấu

                                                                              (ghi rõ họ tên)

 

 

(1) Tên cơ quan đề xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 
 
 


     HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày.....  tháng..... năm ....

MẪU 2

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Xét đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

"Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

 

          Ngày......tháng......năm 200...Hội đồng Thi đua - Khen thưởng...............(1) họp phiên toàn thể xét trình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

          Thời gian: .......giờ......phút ngày.....tháng.....năm 200....

          Địa điểm: ........................................................................

          Chủ trì cuộc họp: Đ/c...........,Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.... (1) hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền.

          Thư ký cuộc họp: Đ/c......., chức vụ.....Thư ký Hội đồng.

          Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng........(1) dự họp: có.....thành viên, gồm các đồng chí:

1. Đ/c............chức vụ................Chủ tịch Hội đồng TĐKT

2. Đ/c............chức vụ................Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT

3. Đ/c............chức vụ................Uỷ viên.

4. Đ/c............chức vụ................Uỷ viên.

5. Đ/c............chức vụ................Uỷ viên, Thư ký Hội đồng.

 

Sau khi Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) đọc báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của từng cá nhân về các mặt: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh và các hoạt động đoàn thể.  Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín.

 

Kết quả kiểm phiếu:

TT

Họ và tên

.........................

Chức vụ

.......................

Mức khen

.......................

Số phiếu.../...

 

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi...giờ...phút, ngày...tháng...năm...

 

                 Thư ký                                                  Chủ tịch Hội đồng

          (ký, ghi rõ họ tên)                                 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1):  Tên cơ quan đề xuất.

 

MẪU 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       

                                                                   ......., ngày.....  tháng..... năm ....

 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

- Họ và tên: ........................Nam, Nữ..........................

- Ngày, tháng, năm sinh...........................Dân tộc.............

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

- Số năm công tác trong ngành:

- Các Danh hiệu thi đua đã đạt được (Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...):

- Ngày nghỉ hưu:

- Chức vụ, đơn vị công tác khi nghỉ hưu:

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

 

Từ ngày,

tháng, năm

Đến ngày,

tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............

....................

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                            Người khai ký tên


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử